>

ЗЕЛЕНЬКО Галина Іванівна

Провідний науковий співробітник.

Доктор політичних наук, професор.

Член Міжнародної асоціації політичної науки (IPSA), член Американської асоціації політичної науки, член Канадської асоціації політичної науки.

Фах: політолог, фахівець з питань політичних інститутів та процесів, розвитку країн Вишеградської групи.

Народилась у смт. Борова Фастівського району Київської області в 1971 р. Закінчила історичний факультет Національного педагогічного університету ім. Драгоманова (з відзнакою) в 1993 р., аспірантуру Інституту політичних і етнонаціональних досліджень НАН України за спеціальністю «Політичні інститути та процеси (з відривом від виробництва) у 2000 р. У 2001 р. захистила кандидатську дисертацію на тему «Україна – Польща: моделі політичної модернізації» (спеціальність 23.00.02 – політичні інститути та процеси). У 2005 р. присвоєно вчене звання доцента по кафедрі філософії та політології

У 2007 р. захистила докторську дисертацію на тему «Інституціоналізація громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах (на прикладі України та країн Вишеградської групи) за спеціальністю 23.00.02 – політичні інститути та процеси. У 2014 р. – присвоєно вчене звання професора за цією ж спеціальністю.

2001 р. – стажування у Варшавському університеті (Польща);

2004 р. – стажування у Центрально-східноєвропейському університеті (м. Будапешт, Угорщина).

2007 р. стажування в Європейському парламенті (м. Брюссель, Бельгія).

З вересня 2000 р. до цього часу на посадах молодшого, наукового співробітника, старшого наукового співробітника, вченого секретаря Спеціалізованої вченої ради Інституту (2006-2012 рр.), провідного наукового співробітника Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України.

З вересня 2005 р. – робота за сумісництвом на посаді доцента, з 2009 р. – професора кафедри політології філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка; професора кафедри політології НПУ ім. М. Драгоманова.

З 2014 р. – провідний науковий співробітник відділу історії нових незалежних держав ДУ «Інститут всесвітньої історії» НАН України».

Лауреат премії НАН України для молодих вчених «За кращу наукову роботу» (2004 р.) за монографію «Навздогінна модернізація»: досвід Польщі та України». – К.: Критика, 2003. – 215 с.

Член Міжнародної Асоціації політичної науки (IPSA), Американської асоціації політичної науки, Канадської асоціації політичної науки, Асоціації політичних наук України.

Член спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій на здобуття вченого ступеня доктора (кандидата) політичних наук Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України та Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Член комісії з євроінтеграції Президії НАН України.

Член редколегії журналів: Наукові записки ІПіЕНД ім. І. Кураса НАН України; Політологічний вісник НПУ ім. М. Драгоманова; Общество: политика, экономика, право; Теория и практика общественного развития; Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Політологія», Нова парадигма.

Сфера наукових інтересів: політична модернізація в країнах Центрально-Східної Європи, політична інституціоналізація в транзитивних країнах, інституціоналізація громадянського суспільства, парламентаризм.

Автор понад 100 публікацій, в тому числі 2 індивідуальних і 14 колективних монографій, учасник понад 100 наукових заходів.

Керівництво авторськими колективами

Інституційні зміни політичної системи сучасної України: оцінка стану та напрями оптимізації: аналіт. доп. / за ред. Г. І. Зеленько; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАНУ, 2014. – 161 с.

Ukraine and the Visegrad Group Countries: Cooperation within the Framework of Eastern Partnership and the Political Realities in Ukraine // Is Visegrad still a Central European «Trade Mark»? Ed. By Juraj Marušiak et al., Bratislava: Institute of Political Science, Slovak Academy of Sciences, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2013. – 204 р. (Спільний науково-дослідний проект ІПІЕНД ім. І. Кураса НАН України та Інституту політичних наук Словацької академії наук, 2011 – 2013 рр., керівник української групи дослідників).

Государство и процессы институционализации гражданского общества в посткоммунистических странах (на примере Украины и Республики Молдова). (Спільний проект ІПІЕНД ім. І. Кураса НАН України та Інституту філософії Республіки Молдова, 2010 – 2011 рр., керівник української групи дослідників).

Еволюція політико-правового устрою сучасної України: витоки, стан, перспективи // Сучасна українська політика. Аналітичні доповіді Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2009. – 448 с. – С. 89-152.

Монографії індивідуальні

«Навздогінна» модернізація: досвід Польщі та України. – К.: Критика, 2003. – 215 с. 

«Політична матриця» громадянського суспільства на прикладі України та країн Вишеградської групи. – К.: Знання України, 2007. – 336 с.

Розділи в колективних монографіях

Концепція «третьої хвилі» демократизації і пострадянський простір (С. 18-32), Рушійні сили та зміст соціально-політичних трансформацій у країнах Центрально-Східної Європи (С. 76-92) // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – 288 с. –.

Державна влада та опозиція у країнах Центрально-Східної Європи: практики взаємодії // Політична влада і опозиція в Україні: порівняльний аналіз із зарубіжними країнами / За заг. ред. Ф.М. Рудича. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2016. – С. 342-381. – 488 с.

Дослідження інституту президентства у вітчизняних політологічних дослідженнях (С. 142-171), Інститут парламентаризму у дослідженнях вітчизняних політологів (С. 172-206) // Політична наука в Україні. 1991-2016: у 2 т. Т. 2. Теоретико-методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних досліджень / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І.Ф. Кураса – К.: Парлам. вид-во, 2016. – 704 с.

Лінії соціально-політичних розмежувань в країнах Центрально-Східної Європи // Політична влада і опозиція в Україні: порівняльний аналіз із зарубіжними країнами / За заг.ред. Ф.М. Рудича. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2016. – 488 с. – С. 363-371.

Ukraine and the Visegrad Group Countries: Cooperation within the Framework of Eastern Partnership and the Political Realities in Ukraine // Is Visegrad still a Central European «Trade Mark»? Ed. By Juraj Marušiak et al., Bratislava: Institute of Political Science, Slovak Academy of Sciences, Publishing House of the Slovak Academy of Sciences, 2013. – 204 р. – P. 153-165.

Інституційно-ідеологічне забезпечення процесів політичної модернізації в країнах Центрально-Східної Європи // Політико-ідеологічний процес в українському суспільстві в умовах модернізації: порівняльний аналіз. / За заг. ред. Ф.М. Рудича. – К.: ІПіЕНД, 2013. – 448 с. – С. 288-330.

Проблема парламентських відносин між владною більшістю та опозицією // Держава і суспільство в Україні: історія і сучасність / За ред. д.і.н. О.М. Майбороди – К.: ІПіЕНД, 2013. – 184 с. – С. 73-78.

Проблемы формирования и функционирования политического класса в странах Центральной и Восточной Европы // Политический класс в современном обществе / Под. ред. О.Гаман-Голутвиной, М.: РОССПЭН, 2012. – 320 с. – С. 281-300.

Режимна трансформація в країнах ЦСЄ // Політичний режим і народовладдя в Україні: політологічний аналіз: Монографія / За ред. проф. Ф.М. Рудича. – К.: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. – 456 с. – С. 333-370.

Політичний клас у країнах Центральної і Східної Європи (на прикладі держав Вишеградської групи) // Політичний клас у сучасній Україні: специфіка формування, тенденції розвитку. За заг. ред. Ф.М. Рудича. – К.: Парламентське вид-во, 2010. – 339 с. – С. 289-330.

Діяльність Верховної ради І скликання (1990-1994) // Історія українського парламентаризму: У 3-х т. Т. І-ІІІ / Ред. рада: В.М. Литвин (голова ред. ради), В.О. Зайчук, В.Б. Яловий; Ін-т історії НАН України. – К.: Дніпро, 2010. – Т. 3. – 815 с. – С. 480-499.

Становлення інститутів громадянського суспільства в незалежній Україні / Українознавство ХХІ ст.: виміри розвитку / Головний редактор П. П. Кононенко. – К., ННДІУ. – 2009. – 432 с. – С. 83-91.

Політичне лідерство та лідери постсоціалістичних країн Центрально-Східної Європи // Політика в особах: політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти / Ф. М. Рудич [та ін.]; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса. – К. : Парламентське видавництво, 2008. – 352 с. – С. 321-342.

Державна влада і суспільна самоорганізація // Політична система для України: історичний досвід і виклики сучасності / О.Г. Аркуша, С.О. Біла, В.Ф. Верстюк та ін.: Гол. ред. В.М. Литвин. – К.: Ніка-Центр, 2008. – 988 с. – С. 855-869.

Громадянське суспільство в країнах Центрально-Східної Європи // Громадянське суспільство в сучасній Україні: специфіка становлення, тенденції розвитку. Монографія / За заг. ред. Ф.М. Рудича. – К.: Парламентське видавництво, 2006. – 412 с. – С. 284-318

Kachestvo ztahy Ukrajiny s krajinami Visegradskej skupiny v obdobi postkomunistickej transformacie // Slovensko-ceske vztahy v kontexte strednej Europy. Monografie a Studie. Polackova Z. (ed.): Bratislava: Vydavatelstvo SAV, 2005. – 454 s. – S. 449-454.

Українсько-польські відносини у новітній період // Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти. Монографія / За заг. ред. Ф.М. Рудича. – К.: МАУП, 2002. – 485 с. – С. 220-254.

Статті в енциклопедіях, енциклопедичних словниках, довідниках

Віза (С. 72), Вотум (С. 85), Вотум недовіри (С. 85), Дебати політичні (С. 114), Депутат (С. 147), Ескалація (С. 191), Законодавча ініціатива (С. 226), Запит (С. 227), Запит депутатський (С. 228), Звернення депутатське (С. 230), Інтерпеляція (С. 266), Кваліфікована більшість (С. 299), Люстрація (С. 365), Мандат депутатський (С. 370), Мандат імперативний (С. 371) // Політологія: навчальний енциклопедичний словник довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації / За наук. ред. д-ра політ. н. Н. М. Хоми [В. М. Денисенко, О. М. Сорба, Л. Я. Угрин та ін.], 2-ге видання, стереотипне. Львів : «Новий Світ – 2000», 2015. – 779 с.

Політологія: сучасні терміни і поняття. Короткий навчальний словник-довідник для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації. – 3-є видання, виправлене та доповнене / укладач В.М. Піча; наук. ред. Л.Д. Климанської, Я.Б. Турчин, Н.М. Хоми. – Львів : Новий Світ-2000, 2014. – 516 с.

Вотум (с. 121-122), Депутат (с. 198), Імперативний мандат (с. 280), Консенсус (с. 352), Люстрація (с. 413-414), Міжнародна асоціація політичної науки (с. 451-452), Насильство політичне (с. 481), Оксамитова революція (с. 510), Переворот державний (с. 549), Трансформація політична (с. 720-721) // Політична енциклопедія. – К.: Парламентське видавництво. – 2011. – 808 с.

Політологічний словник: Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. М.Ф. Головатого та О.В. Антонюка. – К.: МАУП, 2005. – 792 с.

Розділи в підручниках

Політичне лідерство та лідери постсоціалістичних країн Центральної та Східної Європи: тенденції формування // Політика в особах (Політичне лідерство на постсоціалістичному просторі: національний і регіональний контексти): навч. посібник / За заг. ред. Ф.М. Рудича. – К.: ІПіЕНД, 2012. – 406 с. – С. 351-393.

Формування і забезпечення діяльності політичної партії // Прикладна політологія: навч. посіб. / За ред. В.П. Горбатенка. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – С. 135-155.

Політична участь як показник якості політичного режиму // Прикладна політологія: навч. посіб. / За ред. В.П. Горбатенка. – К.: ВЦ «Академія», 2008. – 472 с. – С. 156-169.

Громадянське суспільство в країнах Центральної та Східної Європи // Політична система та інститути громадянського суспільства в сучасній Україні: Навч. посібник / Ф.М. Рудич, Р.В. Балабан, Ю.С. Ганжуров та ін. – К.: Либідь, 2008. – С. 306-343.

Рецензії на монографії, підручники

Рецензія на монографію: Рудницький С.В. Суспільно-політичні інтереси поляків незалежної України : монографія / С.В. Рудницький. – Житомир : ФО-П Євенок О.О. – 622 с. // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: ВАДЕКС, 2014. – Випуск 74. – C. 497-501.

Політичні знання чи політична наука (рецензія на монографію «Political Science in Central-East Europe: Diversity and Convergence») // Політичний менеджмент. – 2011. – № 6. – С. 193-195.

Статті

Роль екзогенних факторів у політичних трансформаціях посткомуністичних країн (на прикладі Республіки Польща) // Україна – Польща: стратегічне партнерство в системі геополітичних координат: Зб. наукових праць міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 16-17 березня 2017 р. – К.: «Міленіум», 2017. – С. 86-88

Влияние реализации «Минских соглашений» на социально-политические процессы в Центрально-Восточной Европе // Современные глобальные вызовы и Беларусь: институты, идеологии и стратегии соц.-полит. взаимодействия: белорус. политология: многообразие в единстве: материалы VII междунар. науч.-практ. конфер., Гродно, 5-6 мая 2016 г. В 2 ч. Ч. 2. – С. 175-177.

The impact of Minsk agreement on socio-politic situation in East-Central Europe Countries // Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова. – Серія 22. Політичні науки. – 2016. – Вип. 20. – С. 39-41.

Система державного управління в Україні: траєкторія змін 2014 - 2016 рр. // Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. К. – 2016, Вип. 5-6 (85-86) – С. 4-31.

«Institutional traps» in political system of post-communist countries (Ukraine experience). Текст виступу на 23-му Всесвітньому конгресі політологів (Монреаль, Канада) // Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова. – Серія 22. – Політичні науки. – Вип. 16. – К., 2015. – С. 3-10.

Ukraine: living in a new way with old rules? // NewEurope, Брюссель, Бельгія, 30 червня 2015 р.

Про стан і тенденції розвитку політичних партій // Національна безпека і оборона. Центра Разумкова. – 2015. – № 6. – С. 77-78.

Інституційні передумови формування політичної опозиції в країнах ЦСЄ // Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. К. – 2015. – Вип. 2 (76). – C. 64-83.

Демократичний транзит у Вишеградській Європі в контексті «третьої хвилі» демократизації // «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць / За заг. ред. д. філ. н., проф. Рудякова П.М. – Державна установа «Інститут всесвітньої історії» НАН України. – К.: Вид-во «Фенікс», 2015. – 564 с. – С. 407-417.

Запровадження механізмів для формування політично відповідальної влади призведе до якісних змін усіх сфер суспільства // Інтернет-видання: Діалог.UA. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dialogs.org.ua/ru/dialog/page164-2569.html [23.09.2014 8:26:15]

Политический кризис в Украине: предпосылки и содержание // Современные интеграционные процессы и Республика Беларусь: европейский и евразийский контекст. Белорусская политология: многообразие в единстве: материалы VI междунар. науч.-практ. конф. (Гродно, 15–16 мая 2014 г.). В 2 ч. Ч. 1/ ГрГУ им. Я. Купалы; / Гл. Ред. В.Н. Ватыль. – Гродно: ГрГУ, 2014. – 346 с. – С. 174-181.

The political conflict in the Ukraine in 2013–2014: facts and fiction // Partnership for prosperity : Materials of the international scientific and practical conference «Republic of Belarus – European Union: problems and perspectives of partnership», Belarus, Minsk, June 13–14, 2013 / Institute of Philosophy NASB. – Minsk: Law and Economy, 2014. – Р. 162-169.

Технології сприяння розвитку громадянського суспільства: практики посткомуністичних країн // Політика і духовність в умовах глобальних викликів. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 22. / Відп. ред. О. В. Бабкіна. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2014. – Спецвипуск. – С. 49-61.

Політичний протест зими 2013-2014 рр. в Україні: причини, зміст, наслідки // Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. К. – 2014. – №1. – С. 34-55.

Европейский союз: проблемы и перспективы партнерства. Рец. На кн..: «Республика Беларусь – Европейский союз: проблемы и перспективы партнерства» / А.А. Коваленя [и др.]; под ред. Л.Ф. Евменова; Нац. Акад. наук Беларуси, Ин-т философии. - Мінск : Беларус. навука, 2013. – 527 с. // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Вип. 2 – К., 2013. – С. 221-223.

Факторы и катализаторы трансформации политического класса в странах Центральной и Восточной Европы // Особа у контексті часу. Книга на пошану Лариси Нагорної / Упорядники Юрій Шаповал та ін. – К.: ІПІЕНД, 2013. – С. 256-277.

Консоціальні практики у політиці країн Центрально-Східної Європи // Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. К. – 2013. – Вип. 1. (63). – С. 41-51.

Опозиція інституціоналізована та неінституціоналізована: аналіз ефективності в Україні // Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. К. – 2013. – Вип. 5. (67). – C. 275-289.

Суспільна солідарність в Україні в контексті функціональності політичних інститутів: формальність і реальність // Studia Politologica Ucraino-Polona. Wydanie trzece. Kijow-Krakow, 2013. – S. 280-289.

Особенности политического проектирования в современной Украине // Политическое проектирование в пространстве социальных коммуникаций: материалы Х Междунар. науч. Конфер., Москва, РГГУ, 31 октября – 1 ноября 2013 г.: в 2 ч. / отв.ред. А.П. Логунов; Минобрнауки России, Российский гос. гуманитарный университет; Российская ассоциация политической науки. – М.: Ленанд, 2013. – Ч. 2. – С. 334-343.

Політична динаміка в країнах ЦСЄ в умовах кризи євроадаптаційних процесів // Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. – К. – 2012. – Вип. 1. (53). – С. 49-57.

Співвідношення процесів правової та політичної інституціоналізації політичних партій: українська практика // Партійна система сучасної України. Еволюція, тенденції та перспективи розвитку. – К.: ІПІЕНД ім. І.Кураса, 2012. – С. 205-220.

Інституційні параметри і практика формування правлячих коаліцій в Україні // Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи / За загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А. І. // ДУ «Інститут всесвітньої історії» НАН України. – К.: Фоліант, 2012. – 466 с. – С. 137-152.

Rola elit politicznych i systemow wyborczych w procesach democratyzacji spoleczenstw postcomunistycznych panstw Europy Srodkowo-Wschodniej // Studia Politologica Ucraino-Polona. Wydanie druge. Zytomierz-Kijow-Krakow, 2012. – S. 46-56 (у співававторстві з О. Матушенко).

«Институциональные ловушки» в политической практике постсоветских государств (на примере Украины) // Шестой Всероссийский конгресс политологов «Россия в глобальном мире: Институты и стратегии политического взаимодействия». Материалы. Москва, 22-24 ноября 2012 г. – М.: РАПН, 2012. – С. 191-192.

Форми реалізації народовладдя у країнах Центрально-Східної Європи // Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. – К. – Вип. 1 (51). – С. 74-92.

Яка виборча система потрібна Україні? // Політологічні та соціологічні студії: Т. Х. Виборчі процеси в Україні та постсоціалістичних країнах: зб. Наук. праць / наук. ред. А.М. Круглашов. – 2011. – С. 61-73.

Государство и процессы институционализации гражданского общества в посткоммунистических странах // Revista de filozofie, sociologie si stinte politice. – 2011. – № 2. – С. 139-152.

Роль телеологічних конституцій у перехідних суспільствах // Модернізація політичної системи сучасної України: стан та перспективи розвитку. Збірник матеріалів 5-ї всеукраїнської науково-практичної конференції. – Луганськ, 2011. – С. 23-25.

Антиномії процесів консолідації демократії в країнах Центрально-Східної Європи // Політичний менеджмент. – 2011. – №5. – С. 174-182.

Чи інституціоналізувалися політичні партії в Україні? // Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. – К. – 2011. – Вип. 3 (53). – С. 57-71.

Ukraina – Grupa Wyszegradska: Próba Euroadaptacą. Studia Politologica Ucraino-Polona. Wydanie pierwsze. Kijow-Krakow, 2011. – S. 149-152.

Громадські організації як структури громадянського суспільства (на прикладі Молдови) // Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. Науковий часопис НПУ ім. М. Драгоманова. 2011. – Серія 22. – Вип. 6. – С. 40-47 (у співавторстві з В.І. Анікіним).

Фактори формування політичного класу в країнах Центрально-Східної Європи // Наукові записки ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. – К. – 2010. – Вип. 1 (45). – С. 164-176.

Методологія порівняльних досліджень // Науковий часопис Національного педагогічного університету ім. М. Драгоманова. – Серія 22. – Вип. 3. – К., 2010. – С. 184-189.

If Vishegrad Group will has on the West that it earns on the East? // Ukraine, between integration and partnership. Brussels, 2010. – P. 205-216.

Трансформація політичних режимів у країнах Вишеградської групи // Політичний менеджмент. Спецвипуск. – 2010. – С. 85-93.

Без пропорційного представництва «важкі суспільства» стали б неможливими суспільствами // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. – Серія 22. – Випуск 1. – К., 2009. – С. 39-43.

Основні принципи організаційного оформлення політичної партії // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 22. Політичні науки та методика викладання соціально-політичних дисциплін. – Вип. 2 – К., 2009. – С. 8-17.

Роль екзогенних факторів в процесах оновлення політичного класу в країнах Центрально-Східної Європи // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К. – Миколаїв, 2009. – С. 117-127.

Європейські контексти українсько-польської співпраці // Ukrainica Polonica – Київ – Житомир, 2008. – С. 197-204.

Проблемы функционирования органов государственной власти в Украине после конституционной реформы 2004 г. // Revista de filozofie, sociologie si stinte politice. – Кишинев, 2008. – № 2. – С. 117-122.

«Постпомаранчева Україна»: перетворити політичні зміни у політичний розвиток // У кольорах «помаранчевої революції» / Заг.ред. та упор. Ю. Шаповала. – К.: ТОВ УВПК «ЕксОб», 2007. – С. 155-170.

Євроінтеграційний фактор у процесах становлення громадянського суспільства в країнах Центрально-Східної Європи // Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України: Збірник наукових праць. – К., 2007. – Вип. 34. – С. 191-205.

Індивідуалізація політики як ознака кризи політичних інститутів: на досвіді країн Центрально-Східної Європи // Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України: Збірник наукових праць. К., 2007. – Вип. 35. – С. 129-143.

Вплив політики «розвиненого соціалізму» на процеси становлення громадянського суспільства (на прикладі країн ЦСЄ та України) // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: ІНТАС, 2007. – Вип. 24. – С. 286-299.

Політичне лідерство в країнах Центрально-Східної Європи: дилема раціональності і легітимності // Політичний менеджмент. – 2007. – Спеціальний випуск. – С. 97-108.

Взаємозалежність фаз демократизації і становлення громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – К., 2007. – Вип. 10. – С. 86-100.

Коаліція чи пактування: моделі взаємодії політичних еліт на постсоціалістичному просторі // Еліти і цивілізаційні процеси формування націй. Т. 2. – К., 2006. – С. 253-267.

Україна – Вишеградська група: випробування євроадаптацією // Політологічні та соціологічні студії. Збірник наукових праць. Т. IV. – Чернівці: Прут, 2006. – С. 352-363.

Виборча система як інструмент формування громадянського суспільства у постсоціалістичних суспільствах // Нова парадигма. Спецвипуск. – К., 2006. – С. 125-132.

Політико-правові механізми інституціоналізації громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах (на прикладі країн Вишеградської групи) // Наукові записки ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України / Курасівські читання. – К., 2006. – Вип. 30, кн. 2. – С. 92-105.

Контексти політичного лідерства на постсоціалістичному просторі // Політичний менеджмент. Спеціальний випуск. – 2006. – С. 136-146.

Kachestvo ztahy Ukrajiny s krajinami Visegradskej skupiny v obdobi postkomunistickej transformacie // Slovensko-ceske vztahy v kontexte strednej Europy. Polackova, Zuzana (ed.): Bratislava, Veda, 2005. – P. 449-454.

Політична участь і громадська самоорганізація в Україні: не втратити б шанс // Матеріали науково-практичної конференції. Львів, травень, 2005. – С. 87-96.

Вишеградська група матиме на Заході те, що заробить на Сході // Політика і час. – 2005. – № 2. – С. 38-47.

«Оксамитові революції» як спосіб ротації влади // Сучасна українська політика. Політики та політологи про неї. – К., 2005. – С. 60-71.

Прогностичний ефект нового виборчого законодавства в Україні // Віче. – 2005. – № 11. – С. 16-21.

Подолання відчуження держави і суспільства в Україні як передумова розвитку громадянського суспільства // Кроки до громадянського суспільства. Науковий альманах. – К.: Українська Академія універсології, 2004. – С. 178-183.

Подолання політичного відчуження як умова формування громадянського суспільства в Україні // Наукові записки ІПІЕНД НАН України. – Вип. 25. – К., 2004. – С. 247-263.

Держава і суспільство в Україні: як подолати взаємне відчуження? // Наукові записки КУТЕП, Вип. 3 – К., 2003. – С. 131-139.

Проблема інституціоналізації громадянського суспільства у постсоціалістичних країнах // Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї. – К., 2003. – С. 285-290.

Перспективи громадянського суспільства в Україні // Наукові записки ІПІЕНД НАН України. – Вип. 20. – К., 2002. – С. 69-77.

Форми інтеракції держави і громадянського суспільства в Україні // Громадянське суспільство у світовому та українському вимірах. – К., 2002. – С. 24-31.

Владна модель України як фактор нестабільності // Сучасна українська політика. Політики та політологи про неї. – К., 2002. – С. 68-74.

«Польський сценарій» для України крізь призму функціонування органів місцевого самоврядування // Наукові записки ІПІЕНД НАН України. – 2001. – Випуск.16. – С. 130-140.

Історичні детермінанти формування громадянського суспільства в Україні // Громадянське суспільство і соціальні перетворення в Україні. Тези наукової конференції. – Львів. – 2001. – С. 33-34.

Трансформація, модернізація чи лімітроф Європи? // Трибуна. – 2001. – № 11-12. – С. 25-26 (у співавторстві з Ф.М. Рудичем).

Особливості становлення партійних систем в умовах модернізації (на прикладі України та Польщі) // Геополітичне майбутнє України. Матеріали «круглого столу». – К.: КІТЕП, 2000. – С. 60-66.

Україна – Польща: політико-владні структури в умовах модернізації // Людина і політика. – 2000. – № 2. – С. 28-34.

Україна – Польща: від суспільних рухів до партійних систем // Наукові записки ІПІЕНД НАН України. К., 2000. – Випуск 11. – С. 302-311.

Україна – Польща; модернізація політичних структур: порівняльний аналіз // Сучасна українська політика: Політики і політологи про неї / Редкол.: М.І. Михальченко, Ф.М. Рудич. – К., 1999. – С. 267-275.

Політична модернізація в Польщі: досвід для України // Україна і Польща у Східно-Центральній Європі: спадок і майбуття. – К., 1999. – С. 122-125.

Порівняльна політологія: науковий напрям чи метод дослідження? // Наукові записки ІПІЕНД НАН України. – 1998. – Вип. 5. – С. 196-204.

Публікації, адресовані органам влади

Цивілізаційний вибір України: парадигма осмислення і стратегія дій : національна доповідь / ред. кол.: С.І. Пирожков, О.М. Майборода, Ю.Ж. Шайгородський та ін.; Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Кураса НАН України. – К., 2016. – 284 с.

Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), О.В. Зернецька, Т.О. Метельова, В.В. Cолошенко. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 82 с.

Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь / А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко, Г.І. Зеленько. – К. : ДУ «Інститут всесвітньої історії» НАН України, 2015. – 88 с.

Інституційні зміни політичної системи сучасної України: оцінка стану та напрями оптимізації: аналіт. доп. / за ред. Г. І. Зеленько; НАН України, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса. – Київ: ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса НАНУ, 2014. – 161 с.

Інституціональне забезпечення державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства та утвердження особистості (С. 71-83), Роль громадських організацій у формуванні та реалізації державної політики (С. 275-288) // Держава і громадянське суспільство в Україні: пошук концепції співпраці: аналітична доповідь / За заг. ред. О.М. Майбороди. – К.: ІПіЕНД, 2013. – 376 с.

Інституційні механізми та управлінські процедури врахування громадської думки при здійсненні державної інноваційної політики // Інноваційна перспектива у стратегії національної консолідації в Україні. Аналітична доповідь / За ред. О.М. Майбороди. – К.: ІПіЕНД, 2013. – С. 252-271.

Правлячий режим та опозиція // Влада, суспільство, громадянин: проблеми взаємодії в сучасній Україні. Аналітична доповідь / За ред. О.М. Майбороди. – К.: ІПіЕНД, 2013. – 280 с. – С. 23-26.

Суспільна солідарність в Україні: проблеми і політичні засоби їх вирішення. Аналітична доповідь / За ред. О.М. Майбороди. – К.: ІПіЕНД, 2012. – 64 с.

Теорія коаліційних урядів: світовий досвід та українська практика // Політичні проблеми сучасної України / За ред. Г.І. Зеленько. – Наукові доповіді ІПіЕНД ім. І.Кураса. – К.: ІПіЕНД, 2012. – С. 39-69.

Національний суверенітет України в умовах глобалізації. Національна доповідь. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – 112 с.

Еволюція політико-правового устрою сучасної України: витоки, стан, перспективи // Сучасна українська політика. Аналітичні доповіді ІПІЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України. – К.: ІПІЕНД, 2009. – 448 с. – С. 89-152.

Про Зеленько Г.І. надруковано матеріали в таких у виданнях:

Енциклопедія сучасної України. – [Електронний ресур]. – Режим доступу : http://esu.com.ua/search_articles.php?id=15888

Володіє англійською, польською та російською мовами.

Електронна адреса:

Перейти до початку