>

ДОБРОВОЛЬСЬКА Ангеліна Борисівна

Учений секретар відділу.

Провідний науковий співробітник.

Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник.

Фах: економіст-міжнародник, фахівець з проблем світового господарства і міжнародних економічних відносин.

Народилась у м. Київ у 1965 р. У 1990 р. закінчила з відзнакою Київський інститут народного господарства за спеціальністю – «економічна інформатика і автоматизовані системи управління», а в 1996 р. – аспірантуру Інституту світової економіки і міжнародних відносин НАН України без відриву від виробництва.

Захистила кандидатську дисертацію «Організаційні пріоритети розвитку ринку міжнародного туризму в Україні» за спеціальністю 08.05.03 – «Міжнародні економічні відносини» (1997 р.). У червні 2004 р. отримала звання старшого наукового співробітника за спеціальністю 08.05.01 – «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».

Працювала економістом у Міністерстві енергетики України (1990-1992 рр.) та Інституті світової економіки і міжнародних відносин НАН України (1992 р.). З 1995 по 2014 рр. на науковій посаді (молодший науковий співробітник, науковий співробітник, старший науковий співробітник) в ІСЕМВ НАНУ.

З 2014 р. – старший науковий співробітник, з 2018 – провідний науковий співробітник відділу історії нових незалежних держав Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Викладала у ВЗО «Національна академія управління» (1996-1999 рр.) та Київському національному економічному університеті (2005-2009 рр.)

Сфера наукових інтересів: історія міждержавних відносин на пострадянському просторі в новітню добу.

Автор понад 70 наукових праць, учасник понад 60 наукових заходів.

Розділи в колективних монографіях

Протиріччя на шляху до політичної консолідації Молдови: геополітичний чинник // Особливості суспільно-політичної модернізації країн пострадянського простору : монографія / за редакцією кандидата історичних наук, доцента А.Г. Бульвінського, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – Київ : ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – 288 с. – С. 136-153.

Загальні закономірності та специфічні особливості бюджетних реформ у зарубіжних країнах // Фінансово-бюджетне регулювання економічних процесів у системі антикризових заходів України: монографія / під заг. ред. Л.П. Гальперіна; НАН України, Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. – Київ : ІСЕМВ НАН України, 2011. – 242 c. – С. 60-77.

Міжнародний ринок туристських послуг: потенціал і тенденції участі В’єтнаму у міжнародному обміні // Отношения между Вьетнамом и Украиной: достижения и перспективы / Под ред. В.Е. Новицкого. – К.: Аристей, 2006. – С. 67-76.

Методичні розробки

Міжнародний маркетинг // Навчально-методичні матеріали дисципліни. – К.: «Національна Академія управління», 2000. – 13 с.

Навчально-методичні матеріали дисципліни «Міжнародний туризм». – К.: «Національна Академія управління», 1998. – 13 с.

Робоча програма дисципліни «Економіка та організація міжнародного туризму» для студентів спеціальності 0103 «Міжнародна економіка». – К.: КДЕУ, 1995. – 11 с.

Світові тенденції розвитку сфери послуг. – К.: ІСЕМВ, 1996. – 52 с. (у співавторстві з Т.О. Панфіловою).

Статті

Теоретичні підходи до оцінки процесів соціально-політичної трансформації країн пострадянського простору // Історичні та стратегічні імперативи модернізації провідних і транзитивних країн світу: збірник наукових праць / за заг. ред. О.В. Зернецької / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України» // К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – 192 с. – С. 125-133.

Досвід трансформації молдовського суспільства: пошуки соціальної рівноваги // Збірник «Наукові праці історичного факультету Запорізького Національного університету», 2016. – Вип. 45, Том 2. – С. 209-218.

Проблеми політичної консолідації нації в умовах етнічної неоднорідності: досвід Молдови // Філософія та політологія в контексті сучасної культури (третій випуск) – Д.: Дніпропетровський національний університет, 2016. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dnu.dp.ua/docs/zbirniki/fsnm/program_582f2d70e7829.pdf.

Етнічна неоднорідність та її вплив на проблеми політичної консолідації Молдови // Країни пострадянського простору: виклики модернізації: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського / ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 306 с. – С. 235-248.

Досвід трансформації молдовського суспільства: протиріччя на шляху до політичної консолідації // Європейські історичні студії – К.: Національний університет ім. Т.Г. Шевченка. – 2016. – №4. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eustudies.history.knu.ua/angelina-dobrovolska-dosvid-transformatsiyi-moldovskogo-suspilstva-protyrichchya-na-shlyahu-do-politychnoyi-konsolidatsiyi/

Придністровське питання у контексті сучасної системи безпеки на пострадянському просторі // Ялтинська 1945 р. конференція «великої трійки» і еволюція міжнародних відносин у ХХ - ХХІ ст.: Збірник наукових праць // ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: Вид. «Фенікс», 2016. –165 с. – С. 125-137.

Трансформація політичної системи Молдови: історія пострадянського періоду // Країни пострадянського простору в умовах формування багатополюсного світу: історичні уроки та перспективи: Збірник наукових праць // Державна Установа «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: Вид. «Фенікс», 2016. – 268 с. – С. 178-193.

Інформаційно-комунікаційні технології у політичних процесах сучасного світу: європейська практика розвитку електронної демократії // Проблемы науки, 2015. – № 9-10. – С. 48-55.

Досвід політичного транзиту Республіки Молдова пострадянського періоду (С. 337-350), Інформаційний чинник суспільно-політичної трансформації в умовах глобалізації (С. 119-126) // «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць / За заг. ред. д.філ.н., проф. Рудякова П.М. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії» НАН України. – К.: Вид. «Фенікс», 2015. – 564 с.

Політична трансформація «нестабільних» держав: проблеми і протиріччя перехідного періоду в Молдові // Зовнішня політика і дипломатія: український і світовий досвід: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (23 грудня 2015 р., Київ). – К.: ДАУ при МЗС України, 2015. – С. 66-70.

Придністровський конфлікт: нові реалії перерозподілу впливу на пострадянському просторі // Війни і збройні конфлікти у Східній Європі в ХХ – на початку ХХІ століть: Матеріали Всеукраїнської наукової конференції (Житомир, 22 травня 2015 р.). – Житомир: Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2015. – С. 175-177.

ІКТ як фактор еволюції інформаційного простору: виклик для транзитивних країн // Нова інформаційна ситуація та тенденції альтернативного розвитку ЗМК в Україні: Матеріали Третьої всеукраїнської науково-практичної конференції (Острог, 5 березня 2015 р.). – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2015. – С.16-22.

Глобалізація як джерело та чинник суспільно-політичної трансформації: національні реалії // Соціально-економічні та правові основи сучасної держави в контексті глобалізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 20-21 лютого 2015 р.). – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2015. – С. 9-11.

Постіндустріальні тенденції світового розвитку та їх вплив на політико-трансформаційні процеси транзитивних країн // Науковий вісник Дипломатичної академії України, 2015. – Вип. 22. – Ч. 2 (серія «Політичні науки»). – С. 61-73.

Політика сусідства ЄС: еволюція співробітництва з Молдовою // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва у міжнародних відносинах. Збірник наукових праць. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2015. – С. 222-231.

Політичний транзит Республіки Молдова: реформи пострадянського періоду // Європейські історичні студії – К.: Національний університет ім. Т.Г. Шевченка, 2015. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www http://eustudies.history.univ.kiev.ua/vypusk-1.html

Європейська практика електронної демократії: досвід для України // Інноваційно-інвестиційний розвиток регіонів: проблеми та перспективи розвитку: збірник тез наукових робіт учасників Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 21-22 листопада 2014 р.).У 2-х частинах. – К.: Аналітичний центр «Нова Економіка», 2014. – Ч. 1. – С. 57-61.

Вплив постіндустріальних тенденцій глобалізації на процеси соціальної трансформації та глобальної диференціації // «Третій світ» у контексті цивілізаційних вимірів розвитку і глобальних викликів ХХІ ст.: Матеріали міжнародної наукової конференції (Київ, 10 червня 2014 р.). – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2014. – С. 55-58 .

Інноваційний чинник в стратегії модернізації України // Проблемы науки, 2014. – № 7–8. – С. 48-50.

Вплив глобальних трансформаційних викликів на процес соціально-політичної модернізації України // Еволюція світового розвитку: Глобальні виклики і глобальна дипломатія: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Київ, 18 грудня 2014 р.). – К.: Дипломатична академія при МЗС України та Державна установа «Інститут всесвітньої історії» НАН України, 2014. – С. 51-55.

Науково-технічний чинник в контексті завдань модернізації зовнішньоекономічної діяльності України // Дослідження міжнародної економіки: зб. наук. праць. Вип. 5 (74). – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин, 2013. – С. 21-28.

Туризм як чинник та складова сталого розвитку // Дослідження міжнародної економіки: зб. наук. праць. Вип. 3 (72). – К.: ДУ «Інститут світової економіки і міжнародних відносин», 2012. – С. 12-16.

Імперативи сталого розвитку як фактор трансформації зовнішньоекономічної діяльності України // Дослідження міжнародної економіки: зб. наук, праць. Вип. 2 (71). – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин, 2012. – С. 67-71.

Технологічний аспект проблем національного розвитку // Антологія творчих досягнень: зб. наук. праць. Вип. 6. – К.: Інститут світової економіки і міжнародних відносин, 2011. – С. 107-111.

Інформаційний простір: проблеми становлення нової якості національного росту // зб. наук. праць. Вип. 58 – К.: ІСЕМВ НАН України, 2010. – С. 76-89.

Інформаційний аспект проблем національного росту // Антологія творчих досягнень. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2010. – Випуск 5. – С. 389-394.

Глобалізація: проблеми та протиріччя світового розвитку // Збірник наукових праць. Вип. 61. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2009. – С. 50-54.

Проблеми екологізації розвитку національної репродуктивної системи // Антологія творчих досягнень ІСЕМВ НАН України, 2008. – Випуск 4. – С. 290-295.

Глобалізація та проблеми ресурсозабезпечення // Антологія творчих досягнень. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2007. – С. 141-146.

Обмін послугами: проблеми термінологічної однозначності та класифікаційні схеми // Збірник наукових праць. Вип. 52 К.: ІСЕМВ НАН України, 2007. – С. 3-13.

СОТ: надії й тривоги позаду // Економічний часопис, 2007. – № 3-4. – С. 34-35 (у співавторстві з С.Д. Біляцьким)

Проблеми ресурсозабезпечення та екологізації економічного розвитку // Міжнародні проблеми ресурсозабезпечення: Матер. Міжвід. наук. конф. – К. ІСЕМВ НАНУ, 2007. – С. 43-50.

Імідж держави в контексті соціально-економічних та стратегічних інтересів // Збірник наукових праць. Вип. 55. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2007. – С. 88-96.

Україна в глобальному інформаційному просторі: перспективи та застереження // Стратегія розвитку України. – 2006. – № 2-4. – С. 55-56.

Членству України в СОТ уже немає альтернативи, однак «квиток» може подорожчати // Віче. – 2006. – № 5-6 (170-171). – С. 57-58 (у співавторстві з С.Д. Біляцьким).

Знання – нова парадигма прогресу України // Зовнішня торгівля та економіка. – 2006. – № 5 (28). – С. 16-19 (у співавторстві з С.Д. Біляцьким).

Концепція нового інноваційного устрою // Економічний часопис. – 2006, № 5-6. – С. 28-30 (у співавторстві з С.Д. Біляцьким).

Технопарки України як механізм стимулювання інноваційної діяльності // Зб. наук. праць. Вип. 49. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2005. – С. 33-46 (у співавторстві з Н.В. Яровою).

Об’єктивні передумови зміни економічної парадигми розвитку України // Економічний часопис. – 2005. – № 11-12. – С. 26-28 (у співавторстві з С.Д. Біляцьким).

Міжнародне співробітництво України у сфері інновацій і комерціалізації технологій та фактори його активізації // Актуальні проблеми економіки: теорія і практика. Вип.1. – К.: Європ. Ун-т, 2005. – С. 114-118.

Глобалізація інформаційного простору: потенціал та виклики щодо суспільного розвитку // Економічний часопис. – 2005. – № 9-10. – С. 52-53.

Інформаційно-технологічний ринок: національні тенденції, проблеми і перспективи // Стратегія розвитку України. – 2005. – № 1.– С. 100-108.

Глобалізація: проблеми та досвід країн наздоганяючого розвитку // Україна – В’єтнам: проблеми і перспективи співробітництва // Матеріали міжнар. наук. конф., м. Київ, 8 листопада 2005 р. – К.: НАУ, 2005. – С. 20-24.

Тенденції розвитку інформаційного простору в контексті глобалізації // Збірник наукових праць. Вип. 45. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2005. – С. 35-45.

Чи потрібна партія для захисту української науки? // Віче. – 2005. – №5 (158). – С. 71-76 (у співавторстві з С.Д. Біляцьким).

Новий тип економічного розвитку // Зб. наук. праць. Вип. 48. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2005. – С. 80-88.

Інтелекту нації потрібен канал впливу на владу // Зб. наук. нраць. Вип. 44. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2005. – С. 34-40 (у співавторстві з С.Д. Біляцьким).

Науково-технічна політика в стратегії національного розвитку // Вісник Академії митної справи. Вип. 2. – Дніпропетровськ.: 2004. – С. 41-45.

Тенденції постіндустріального розвитку та глобалізація інформаційного простору // Антологія творчих досягнень – К.: ІСЕМВ НАН України, 2004. – С. 166-169.

Національні пріоритети інтеграційної політики в контексті технологічного розвитку // Інституційні фактори оптимізації відкритої економіки: світовий досвід і українські перспективи // Мат-ли Міжвідомчої науково-теоретичної конференції. – К.: ІСЕМВ НАНУ, 2004. – С. 27-30.

Глобалізація інформаційного простору: потенціал та виклики щодо суспільного розвитку // Стратегія економічного розвитку України. – 2004, № 3-4. – С. 273-278.

Туристичний бізнес в контексті розширення ЄС // Україна в міжнародних економічних відносинах в умовах глобалізації: Збірник за матеріалами міжнародної наукової конференції. – К: ІСЕМВ НАН України, 2002. – С. 55-56.

Технологічна складова стратегії розвитку національних економік та шляхи її зміцнення // Зб. наук. праць. Вип. 33. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2002. – С. 97-100.

Науково-технічний аспект розвитку національних економік // Стратегія економічного розвитку України. – 2001, №10 (3). – С. 133-143 (у співавторстві з В.В. Дрозденко).

Національна торговельна політика: стратегія в секторі послуг // Формування торговельних режимів у перехідних економіках в умовах глобалізації: Збірник за матеріалами IX міжнародної науково-теоретичної конференції. – К., 2001. – С. 46-50.

Удосконалення механізмів реалізації науково-технологічних розробок та іншого інтелектуального продукту України // Економіка промисловості. – Харків, 2001. – № 4 (14). – С. 30-39 (у співавторстві з О.Г. Білорусом, В.Р. Сіденко).

Проблеми конкурентоспроможності національної економіки в науково-технічній сфері // Збірник наукових праць. – Вип. 27. – К.: ІСЕМВ НАН України, 2000. – С. 226-229.

Послуги в міжнародній торговельній діяльності: перспективи країн із перехідною економікою в контексті наслідків Уругвайського раунду ГАТТ/СОТ // Збірник праць вчених. – Вип.10. – К.: ІСЕМВ, 1997. – С. 29-32.

Потенціал міжнародного туризму та деякі аспекти щодо його реалізації в Україні // Збірник наукових праць молодих вчених. – Вип. 3. – К: ІСЕМВ, 1996. – С. 26-27.

Деякі аспекти щодо включення України в Європейську туристичну систему // Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Україна – Європейський Союз: проблеми зовнішньоекономічної діяльності та перспективи співробітництва». – Київ, 1995. – С. 63-65.

Активізація міжнародного туризму в Україні на основі розвитку вільних економічних зон // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми економічної політики у вільних економічних зонах». – Ч.1. – Чернівці, 1995. – C. 5-8.

Специфіка торгівлі послугами в системі міжнародного обміну // Проблеми міжнародних валютно-фінансових відносин. – К.: ІСЕМВ, 1995. – С. 31-36.

Міжнародний туризм: тенденції розвитку національного ринку // Збірник наукових праць молодих вчених. – Вип.2. – К.: ІСЕМВ, 1995. – С. 27-32.

Публікації, адресовані органам влади

Вільні економічні зони як чинник використання потенціалу міжнародного туризму в Україні // Уряду України: Аналітичні розробки, пропозиції наукових та практичних працівників. Том 4. / В.Р. Сіденко, О.В. Гаврилюк, Т.О. Панфілова, А.Б. Добровольська та ін. – Київ, 1996. – С. 129-130.

Володіє англійською, російською мовами.

Електронна адреса:

Перейти до початку