>

Круглий стіл «Європейські цінності: духовна, моральна та історична спадщина народів Європи» (до дня Європи в Україні) (19 травня 2016 р. Прес-реліз)

19 травня 2016 р. у Державній установі «Інститут всесвітньої історії Національної Академії наук України» був проведений круглий стіл «Європейські цінності: духовна, моральна та історична спадщина народів Європи» (до дня Європи в Україні).

Відкрив засідання директор Державної установи «Інститут всесвітньої історії Національної Академії наук України», доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України А.І.Кудряченко. У вступному слові до учасників круглого столу він наголосив на актуальності теми в умовах стратегічного курсу України до Європи та важливості проблем, винесених на порядок денний: історичні аспекти формування європейських цінностей; культурна спадщина країн Європи: проблеми збереження та захисту; європейські цінності і Україна: головні здобутки та проблеми; перспективи європейської цивілізації в умовах глобалізації.

Учасників круглого столу привітав член Української асоціації зовнішньої політики, Надзвичайний і Повноважний посланник України О.С.Бай, який відзначив, що тема засідання особливо актуальна за сучасних умов і з нагоди святкування дня Європи в Україні та звернув увагу на важливість знаходження місця України в світі.

З доповіддю «Стратегічні імперативи євроатлантичного співробітництва в умовах глобалізації» виступив Академік НАН України, Надзвичайний і Повноважний Посол України, головний науковий співробітник Державної установи «Інститут економіки і прогнозування НАН України» О.Г.Білорус, який розглянув перспективи європейської та євроатлантичної цивілізації й зазначив, що основною функцією історії повинна бути прогнозно-прикладна, що допоможе не тільки вивчати минуле, а й прогнозувати майбутнє України у світі.

У круглому столі взяли участь українські дипломати, вчені Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України», Державної установи «Інститут економіки і прогнозування НАН України», Інституту соціології НАН України, Національного інституту стратегічних досліджень, викладачі та науковці Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Дипломатичної академії при МЗС України, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», Київського національного університету культури і мистецтв, Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури, Українського інституту стратегій глобального розвитку і адаптації. Варто особливо відзначити участь у заході представників Німецького культурного центру «Goethe-Institut» в Україні при Посольстві ФРН в Україні та Інституту міжнародних відносин Вроцлавського університету.

Доктор філософських наук, головний науковий співробітник Інституту соціології НАН України А.О.Ручка виступив з доповіддю «Сучасна аксіосфера як предмет соціогуманітарних наук», в якій висвітлив проблему вивчення категорії «цінність» та ознайомив учасників з методиками та результатами останніх національних та європейських соціологічних досліджень з цієї теми. Надзвичайний і Повноважний посол України І.М.Турянський (Дипломатична академія при МЗС України) виступив із доповіддю «Витоки культурної дипломатії», в якій розкрив важливість цього типу дипломатії та окреслив основні її вектори, відзначивши, що культурна дипломатія є лише одним із таких векторів. Доктор історичних наук, професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Т.В.Орлова (доповідь «Історичні аспекти формування європейських цінностей») визначила основні мегатренди сучасного світу (прагнення до прагматизму та гедонізму) та охарактеризувала з точки зору цінностей дві частини сучасної Європи – монохромну та партикулярну.

Із доповідями виступили представники Національного інституту стратегічних досліджень. Доктор історичних наук, професор, головний науковий співробітник В.С.Лозовий (доповідь «Історична політика в країнах Європейського Союзу як чинник політики консолідації суспільства та примирення народів: досвід для України у контексті євроінтеграційних процесів»), який зупинився на розгляді категорій історії та історичної політики, а також висвітлив проблему складності й суперечливості викладення історичних фактів в підручниках. На його думку, необхідний єдиний концептуальний підхід до історії та історичної політики. Доктор філософських наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України М.А.Ожеван в доповіді «Європейські та американські культурні цінності: екологізм проти технологізму» розкрив два підходи до виникнення націй – конструктивізм (конструювання націй «згори») та премордіалізм (переніалізм) (зростання націй «від ґрунту»). Виступив із доповіддю «Європа перед глобальними викликами» доктор філософських наук, професор О.В.Білокобильський (Український інститут стратегій глобального розвитку і адаптації), висвітливши проблему секуляризації європейського мислення та запропонувавши своє бачення основних європейських цінностей.

Вчені Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» зробили всій науковий внесок у роботу круглого столу: заступник директора з наукової роботи, кандидат філософських наук, провідний науковий співробітник, Т.О.Метельова у доповіді «Європейські цінності: генеза, історичні трансформації і перспективи» висвітлила історичний аспект появи категорії «цінність» в науковій думці та проаналізувала феномен цінностей, зазначивши, що європейські цінності переживають кризу. У доповіді кандидата філософських наук, провідного наукового співробітника О.О.Шморгуна «Європейські цінності: проблема збереження і відтворення в контексті сучасної глобальної цивілізаційної кризи» основна увага була приділена питанням витоків та індикаторів європейських цінностей.

Про рецепцію античної спадщини в процесі еволюції системи європейських цінностей йшлося у доповіді кандидата історичних наук, асистента кафедри історії стародавнього світу та середніх А.Л.Пількевича.

В обговоренні взяли участь учасники конференції (понад 50 чол.) – провідні спеціалісти (теоретики і практики) з питань європейської історії та економіки, європейських цінностей та культури. Це відомі вчені – історики, політологи, економісти, а також докторанти та аспіранти наукових установ НАН України, ВНЗ України та зарубіжних країн, а також представники дипломатичного корпусу України та співробітники європейських культурних центрів у Києві.

Тематичне розмаїття доповідей, аналіз багатьох аспектів даної проблеми привів до виникнення нових підходів до дослідження теми. З доповідей учасників конференції та жвавої дискусії, яка точилася протягом усієї роботи круглого столу (на що й націлений цій науковий формат) викристалізувалося розуміння, що поняття європейських цінностей можна розглядати в історичному, політичному, економічному, інформаційно-комунікаційному, прогностичному, екологічному, геополітичному, геоекономічному, культурному та мовному аспектах в контексті взаємовідносин Україна-Європа. В цілому обговорення всіх цих аспектів європейських цінностей під час круглого столу дозволяє говорити про вироблення комплексного, системного підходу до досліджуваної проблеми. В той же час круглий стіл виявив певні «білі плями» у дослідженнях, окреслив напрями подальших наукових пошуків.

Підбиваючи підсумки круглого столу, директор Інституту професор А.І. Кудряченко відзначив високий загальний рівень виголошених доповідей, плідність дискусій та безперечну важливість таких наукових заходів для кращого розуміння майбутнього України та всієї Європи.

Галерея зображень

Перейти до початку