>

BOGDANOVICH Ivan Ivanovych

Deputy Director for Scientific and Organizational Work and General Issues.

Провідний науковий співробітник. Кандидат економічних наук,  доцент.

Фах: економіст-міжнародник, фахівець з питань економічних перетворень в країнах східної Європи та СНД.

Богданович Іван Іванович, 1951 р.н. Закінчив у 1974 р. Харківський політехнічний інститут, факультет транспортного машинобудування. Закінчив аспірантуру (без відриву від виробництва) Центру зайнятості та ринку праці НАН України та Мінпраці України в 1997 р. Цього ж року захистив кандидатську дисертацію «Зайнятість та ринок праці в науковій сфері»  за спеціальністю 08.09.02. 

У 1999 р. пройшов перепідготовку в Українській академії зовнішньої торгівлі, спеціальність «Міжнародна економіка».

Понад десять років працював інженером-конструктором, старшим інженером ВТК на промислових підприємствах м. Харкова та м. Києва. З січня 1986 р. працював на посадах наукового співробітника-консультанта науково-організаційного відділу, заступника начальника управління міжнародних зв'язків Національної Академії наук України. З липня 1996 р. – помічник ректора Дипломатичної академії України при МЗС України з міжнародних зв’язків.

З липня 1998 р. – заступник начальника управління багатостороннього економічного співробітництва Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України з наступним тривалим відрядженням (5 років) до Німеччини, де обіймав посаду першого секретаря Посольства України в ФРН, м. Берлін.

З серпня 2004 р. – виконавчий директор громадського об’єднання  «Українсько-німецький форум», з липня 2006 р. – радник голови правління ВАТ «Астарта», м. Київ.

З листопада 2008 р. обіймає посаду заступника директора з наукової роботи Інституту європейських досліджень НАН України, а після створення на його базі у 2011 р. Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» – заступника директора з науково-організаційної роботи та загальних питань. 

Має державні та відомчі нагороди, відзнаки: Грамота Кабінету Міністрів України у 2001 р., Грамота міністерства економіки та європейської інтеграції у 2004 р., Подяка міністерства закордонних справ у 2003 р., Почесна грамота Президії НАН України у 2011 р.

Сфера наукових інтересів: соціально-економічні, цивілізаційні аспекти трансформацій у пострадянських країнах, геополітичні перетворення в сучасній Європі, міжнародне військово-технічне співробітництво, світовий ринок та економіка озброєнь.

Автор 30 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі – 4 колективних монографій, з проблем європейської інтеграції України та окремих країн СНД, економічних аспектів цього процесу; трудової міграції наукових кадрів; країнознавства; учасник понад 100 наукових заходів.

Основні публікації:

Колективні монографії

1. Богданович І.І. Економічні виміри євроінтеграції України // Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / Заг. ред. доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка. – К. : Фенікс, 2009. – 544 с. – С. 351-360.

2. Богданович І.І. Проблеми стимулювання науково-технічної кооперації України і ЄС // Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти. Монографія / За ред.. Є.В. Бевзюка, О.О. Гріна., – Ужгород: Вид. Закарпатського ЗакДУ, 2010. –  368 с. – С.176-184.

3. Богданович І.І. Україна і становлення об’єднаної Європи: геоекономічний аспект // Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку / За заг. редакцією А.І. Кудряченка // Колективна монографія. — Інститут європейських досліджень НАН України. — К. : Університет «Україна», 2010. – 405 с. – С.275-287.

1. Богданович І.І., Калінічева Г.І., Максак Г.А. Головні виміри відносин України з сусідніми державами – членами СНД // Україна в Європі: контекст міжнародних відносин : [Монографія] / кер. авт. кол. і наук. ред. д-р іст. наук, проф. А.І. Кудряченко; Нац. акад. наук України, Ін-т європ. дослідж. – К. : Фенікс, 2011. – 632 с. – С.356-382.

Статті

1. Богданович І.І. Пріоритети підготовки науково-дослідницьких кадрів // Зайнятість та ринок праці: Міжвідомчий науковий збірник НЦ ЗРП – К: 1994. – № 3. – С. 37-44.

2. Богданович І.І. Некоторые вопросы участия специалистов НАН Украины в международных научных исследованиях // Матер. 2 межд. Конгресса украинских экономистов. Институт проблем рынка – Одесса, 1994. – № 4 – С. 92-97.

3. Богданович І.І. Інтелектуальна міграція та зайнятість у науковій сфері України // Зайнятість та ринок праці: Міжвідомчий науковий збірник НЦ ЗРП – К: 1995. – № 3. – С. 112-119.

4. Богданович І.І. Деякі питання регулювання регіональних ринків праці // Зайнятість та ринок праці: Міжвідомчий науковий збірник НЦ ЗРП – К: 1996. – № 4. – С. 61-68.

5. Богданович І.І. Кризові явища в зайнятості та використанні кадрового потенціалу науки // Зайнятість та ринок праці: Міжвідомчий науковий збірник НЦ ЗРП – К.: 1997. – № 3. – С. 128-135.

6. Богданович І.І. Професійна орієнтація і формування кадрового потенціалу науки // Зайнятість та ринок праці: Міжвідомчий науковий збірник НЦ ЗРП – К: 1997. – № 5. – С. 84-91.

7. Богданович І.І. Можливості інновацій управління людськими ресурсами у забезпеченні конкурентних позицій країни // Збірник наукових праць. Інститут європейських досліджень НАН України. – К.: 2008. – № 3. – 305 с. – С.164-172 .

8. Богданович І.І. Модерн і Постмодерн – парадигми розвитку України // К.: Віче, 2009. – № 18. – С. 2-4.

9. Богданович І.І. Зовнішньоекономічні чинники євроінтеграції України // – К.: Віче, 2010. – № 20. – С. 5-8.

10. Богданович І.І. Практика громадських ініціатив у Республіці Білорусь // Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць / За загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант, 2012. – 466 с. – С. 417-438.

11. Богданович І.І. Економічна безпека пострадянських республік // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць / За ред. доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка; Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: Фенікс, 2014. – 310 с. – С. 211-222 .

12. Богданович І.І. Міждержавний союз Білорусь-Росія: здобутки, тенденції, перспективи // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах. Збірник наукових праць / За редакцією кандидата історичних наук, доцента С.В. Толстова // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2015. – 233 с. – С. 208-217.

13. Богданович І.І. Соціально-економічні перетворення як платформа суспільно – політичної модернізації в Республіці Білорусь // «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць / За загальною редакцією д.філ.н., проф. Рудякова П.М. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України» – К.: Вид-во «Фенікс», 2015. – 561 с. – С. 379-392.

14. Богданович І.І. Республіка Білорусь: позиціонування між Сходом та Заходом // Країни пострадянського простору в умовах формування баrатополюсноrо світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 268 с. – С. 209-223.  

Володіє німецькою, білоруською, російською мовами.

Електронна адреса: 

Перейти до початку