>

KUDRYACHENKO Andriy Ivanovich

Director of the Institute, Doctor of Historical Sciences (1995), Professor (1997), Honored Science and Technology Worker of Ukraine (2012).

КУДРЯЧЕНКО Андрій Іванович, народився у 1954 р. в с.Бирзулове Новомиргородського р-ну Кіровоградської області. Історик, політолог. Закінчив з відзнакою історичний факультет Вищої комсомольської школи при ЦК ВЛКСМ (Москва, 1978); докторантуру (з відривом від виробництва) Інституту світової економіки та міжнародних відносин НАН України (Київ, 1994).

Кудряченко А.І. близько десяти років перебував на звільненій комсомольській роботі; у 1987 – 91 рр. працював у відділі наукової інформації з суспільних наук АН УРСР; у 1994 – 97 рр. – провідним науковим співробітником Інституту світової економіки і міжнародних відносин; водночас – професором кафедри політології і соціології Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.

З 1997 р. Кудряченко А.І. працював головним науковим консультантом управління внутрішньої політики Адміністрації Президента України, радником управління країн Західної Європи і Північної Америки МЗС України. З 1998 р. до 2000 р. – на дипломатичній службі: працював радником-посланником Посольства України у ФРН.

У 2000 - 2004 рр. Кудряченко А.І. – директор Інституту соціальних наук і міжнародних відносин Міжрегіональної академії управління персоналом; 2004 – 2005 рр. – декан Інституту підготовки кадрів Державної служби зайнятості України; 2005 – 2008 рр. – завідувач відділом Національного інституту стратегічних досліджень.

З листопада 2008  року Кудряченко А.І очолює Інститут європейських досліджень НАН України, який перейменований від 21 вересня 2011 року за № 266  в Державну установу „Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України”. Наукову роботу поєднує з викладацькою – у Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана, Київському інституті міжнародних відносин Національного університету ім. Тараса Шевченка, Київському університеті права і Дипломатичній академії України при МЗС України.

Тривалий час професор Кудряченко А.І. співпрацює з Інститутом політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України, є членом двох спеціалізованих рад по захисту докторських дисертацій; член Правління Всеукраїнської спілки краєзнавців та редколегій кількох наукових часописів. Під керівництвом Кудряченка А.І. підготовлено біля 20 кандидатів і докторів історичних і політичних наук.

Сфера наукових інтересів – новітня історія, міжнародні відносини, політична історія України, порівняльна політологія. Спеціалізується у сфері вивчення геополітичних змін в Європі у постбіполярний період і на порівняльному аналізі становлення політичних структур й інститутів громадянського суспільства країн молодої демократії, зокрема України. Має понад 350 наукових праць; публікувався у Австрії, Азербайджані, Греції, Німеччині, Молдові, Польщі та Росії.

Навчався: у літній школі Варшавського університету – 1992 р., в Інституті досліджень проблем країн Дунайського регіону Академії наук Австрії – 1993 р., проходив стажування по лінії Німецької академічної служби обміном: у Кельнському університеті – 1997 р. та в Інституті історії і культури німецьких поселенців у Північній та Східній Європі м. Геттінген і працював у політичному архіві МЗС ФРН у м. Берлін – 2002 та 2008 рр.

Із опублікованих робіт назвемо окремі наукові праці та монографії:

Монографії

 1. Кудряченко А.І. Федеративна Республіка Німеччина: засади демократичного сходження: монографія. ДУ "Інститут всесвітньої історії НАН України". Київ: Фенікс, 2020. 656 с.

Колективні монографії

 1. Кудряченко А.І. Німеччина і Австрія повоєнних десятиліть та захист ними національних культурних цінностей. Człowiek, etnos, naród w historii świata – procesy państwotwórcze na obszarze europejskim (od starożytności po współczesność). Monografia zbiorowa przygotowana z okazji 30-lecia działalności Studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego / red. Ihor Sribniak. Międzynarodowe konsorcium naukowo-edukacyjne im. Luciena Febvra. Warszawa-Paryż: Centrum naukowo-wydawnicze im. O.Pritsaka. 2020. 350 s. S.70-81. (у співавторстві)
 2. Кудряченко А.І. Брестський мир України 1918 р.: геополітичні імперативи та міжнародне значення. ACADEMIA. TERRA HISTORIAE. Студії на пошану Валерія Смолія. У 2-х кн. Кн. 1: Простори історії / Відп. ред. Г. Боряк; Упоряд.: С. Блащук, Г. Боряк, В. Горобець, А. Кудряченко, В. Матях, В. Ткаченко, В. Солошенко, О. Ясь. Інститут історії України НАН України, ДУ "Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України". Київ. Фенікс. 2020. 672 с. С. 135-150.
 3. Кудряченко А.И. Личность и общество: права и отношения в Украине. Regionalne systemy ochrony praw czlowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Czlowieka. Osiagniecia – bariery – nowe wyzwania i rozwiazania / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. Torun, 2019. s. 857. S. 585-597.
 4. Кудряченко А.И. Современные подходы к изучению всемирной истории в Украине. Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов. Вып. 7. Монография. Дискурсы рефлексии и рефлексия как дискурс.  Минск: «РИВШ», 2017. 206 с. С. 79-90.
 5. Кудряченко А.І. Карпатська Україна у геополітичній грі держав континенту. Україна в Європі: контекст міжнародних відносин: монографія. Кер. авт. кол. і наук. ред. д-р іст. наук, проф. А.І. Кудряченко; Нац. акад. наук України, Ін-т європ. дослідж. Київ: Фенікс, 2011. C. 299–314.
 6. Голодомор в Україні 1932-1933 років за документами Політичного архіву Міністерства закордонних справ Федеративної Республіки Німеччина. Упоряд., вступна стаття, пер. з нім. А.І. Кудряченка; Передмова Ю.Г.Рубана. Київ: НІСД, 2008. 336 с.
 7. Кудряченко А.І. Deutsche in der Ukraine: Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Chancen in Osteuropa und die Folgen für Deutschland. Leipzig: Einzelne Ausgang, 1994. S. 83–103.
 8. Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку / За заг. редакцією А.І. Кудряченка Колективна монографія. Інститут європейських досліджень НАН України. К.: Університет «Україна», 2010. 405 с.

Брошури

 1. Інституалізація історичної пам’яті як складова формування національної єдності в країнах світу: досвід для України. Аналітична доповідь / А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко та ін. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України».   60 с.
 2. Кудряченко А.І. Славний син України: (До 90-річчя Героя України, академіка Тронька П.Т.). Київ, 78 с.
 3. Вихідці з німецьких земель на теренах України: минуле і сьогодення. А.І. Кудряченко, І.М. Кулініч, В.В. Хохлачов. Київ: Наукова думка, 1995. 87 с.
 4. Кудряченко А.И. Германский вопрос 1945-1990 годы: научно-аналитический обзор. Киев, 1991. 140 с.

Статті

 1. Кудряченко А.І. Досвід повоєнного розвитку ФРН та уроки для сучасної України. Трибуна. 2020. С. 21-28.
 2. Кудряченко А.І. Der Separatfrieden mit der Ukraine vom 9. Februar 1918 / Abhandlungen des Göttinger Arbeitskreises Band 14; Der Frieden von Brest-Litowsk vom 3. März 1918 mit Russland und der sog. Brotfrieden vom 19. Februar 1918 mit der Ukraine Die vergessenen Frieden: 100 Jahre später in den Blickpunkt gerückt Herausgegeben von Gilbert H. Gornig Alfred Eisfeld Duncker & Humblot Berlin. 2020. S.175-
 3. Кудряченко А.І. Історичні етапи розселення німців на теренах України. Проблеми всесвітньої історії. № 1(10). Київ, 2020. С. 92-106.
 4. Кудряченко А.І. Карпатська Україна у планах гітлерівської Німеччини. International Historical Journal RUSIN. Nr. 57. С. 271-293.
 5. Кудряченко А.І. Федеративна Республіка Німеччини – друга німецька демократична держава. Проблеми всесвітньої історії. 2019. № 2(8). С.140-158.
 6. Кудряченко А.І. Особливості становища українства в умовах Другої світової війни в контексті переселенських процесів. Народна творчість та етнологія. №6. С. 31-39.
 7. Кудряченко А.І. Становлення та розвиток політики «подолання минулого» в національній пам’яті Федеративної Республіки Німеччина. Проблеми всесвітньої історії. 2018.№ 1 (5). С.96 – 121.
 8. Кудряченко А.І. Передмова. Політика «подолання минулого» у Федеративній Республіці Німеччина. Теоретико-методологічні засади дослідження історичної пам’яті : збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., члена-кореспондента НАН України Кудряченка А.І.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2019. 216 с. С. 5-8, 56-76.
 9. Кудряченко А.І. Передмова, Австрія, Ліхтенштейн, Люксембурґ, Німеччина (у співавторстві). Т. 1 : «Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа» / науковий редактор 1-го тому А. Г. Бульвінський, 2018. 564 с. ISBN 978-966-136-474-4. С. 5-8, 209-235, 265-277, 278-292, 323-360. Енциклопедія «Країни світу і Україна» : в 5 т. / Ред. рада: В. А. Смолій (голова), Г. В. Боряк, С. В. Віднянський, Л. В. Губерський та ін.; Редкол.: А. І. Кудряченко (голова) та ін.; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України. Київ: Видавництво Фенікс, 2018.
 10. Kudriachenko Andrii Die Ukraine auf schwierigen Weg nach Europa / Schriftenreihe Baltische Seminare. Band 25. Ein Jahrhundert Ost – West – Beziehungen. Zum 100. Geburtstag von Boris Meissner. Garl–Schirren– Geselschaft. Lüneburg, 2018. S.183 – 204.
 11. Kudriachenko Andrii Ukraine and the Visegrad four: current status and prospects for cooperation / München. URL: http://www.collegiumcarolinum.de/fileadmin/Veranstaltungen/BohemistenTreffen_Exposes/Exposes_2016/2016-18Kudriachenko_UkraineandtheVisegradFour.pdf
 12. Кудряченко А.І. Актуальність досліджень проблематики всесвітньої історії в сучасній Україні. Проблеми всесвітньої історії. № 1. 2016. С.12-23.
 13. Кудряченко А.І. З практики суспільної консолідації повоєнної ФРН. Трибуна. № 11-12. 2016. С. 3-7.
 14. Кудряченко А.І. Перша берлінська криза (1948–1949 рр.) – відправний рубіж блокового протистояння на європейському континенті. Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова розвитку міжнародних відносин. Київ: Фенікс, 2014. С. 88–98.
 15. Кудряченко А.І. Дослідження з проблематики всесвітньої історії в сучасній Україні. Український історичний журнал. № 1. 2011. C. 180–195.
 16. Кудряченко А.І. Одна зі сторінок міжнародної діяльності Петра Тронька. Краєзнавство. №1-2. С. 16–25.
 17. Кудряченко А.І. Тяжкі виміри Голодомору в Україні 1932–1933 років у документах сучасників із числа німецьких дипломатів. Науковий вісник Дипломатичної академії України. 2008. Вип.14. С. 239-245.
 18. Кудряченко А.І. Квірінг Еммануїл Йонович – суспільно-політична діяльність в Україні. Немцы Украины и России в конфликтах ХІХ–ХХ веков. Материалы международной научной конференции. Днепропетровск, 24–27 сентября 2007 г. Дніпропетровськ: «Пороги». С. 161-175.
 19. Кудряченко А.І. Повернення історичної правди про Голодомор 1932 – 1933 рр. в Україні – імператив часу. Стратегічні пріоритети №1(2). Київ: НІСД, 2007. С. 77–83.
 20. Кудряченко А.І. Відновлення правди про лихоліття Голодомору в Україні 1932 – 1933 років мовою документів. Археографічний щорічник. Том № 7. Київ, 2007. C. 418–425.
Кудряченко А.І. нагороджений знаками МОН України «Відмінник освіти України» –  2004р., «Василь Сухомлинський» – 2007р., лауреат премії НАН України імені Д.І. Чижевського за цикл наукових праць «Україна в сучасному геополітичному просторі: теоретичний і прикладний аспекти» – 2007 р.

Про Кудряченка А.І. надруковані  матеріали у виданнях:

Краєзнавці України. Дослідники рідного краю. – Т.1. – К., 2003, – С.87– 88;

Трибуна. – 2004. – № 3-4; Віват Академія. – К., 2004. – С. 65;

Політологічний словник. – К., 2005. – С.421 – 422;

Українські історики ХХ століття. Бібліографічний довідник. Вип. 2, ч.3. – К. , 2006. – С.106 – 109;

Україна дипломатична. Вип. Х. (укр. і англ. мовами) – К.,  2009. – С. 772.

e-mail:

Профіль в Google Академія (бібліографічні посилання)

https://scholar.google.com.ua/citations?user=YlQ3TfUAAAAJ&hl=uk&oi=ao 

More in this category:

Перейти до початку