Подано тези доповідей учасників Міжнародної наукової конференції за результатами наукових досліджень з актуальних проблем всесвітньої історії, які виконані науковими співробітниками академічних інститутів, викладачами та науковцями вищих навчальних закладів, аспірантами, здобувачами, фахівцями різних організацій і установ.

До збірника наукових праць увійшли статті учасників міжнародної наукової конференції «Цивілізаційні чинники світобудови: джерела походження, потенціал взаємодії та виміри конструктивізму (Афро-Азійський простір)», проведеної відділом історії країн Азії та Африки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» в червні 2015 року. У наукових статтях розглядаються різні аспекти розвитку країн Азії і Африки у політичній, економічній і соціокультурній сферах, що мають суттєвий вплив на сучасні світові процеси на національному і регіональному рівнях. Основна увага приділяється аналізу впливу цивілізаційних чинників на процеси економічної, політичної й суспільної трансформації провідних країн Азії та Африки.

Вперше у вітчизняній історичній літературі ґрунтовно і системно викладені складні військово-дипломатичні та політичні відносини Московської держави та Війська Запорозького у період гетьманування Івана Виговського. На багатому документальному матеріалі розкриті передумови і причини українсько-російської війни 1658–1659 років, які своїм корінням сягають попередніх століть. Висвітлені суперечності у баченні Московією та Україною свого місця та ролі у навколишньому світі та перспектив подальшого розвитку двосторонніх відносин. Показано глибокий внутрішній зв’язок тогочасних подій з європейськими процесами,

зокрема з геополітичним протистоянням на сході Європи трьох наймогутніших тоді цивілізаційних систем — західної, московської та мусульманської. Наведено невідомі архівні документи, викладена авторська хронологія воєнних дій. Книга розрахова на найширші кола читачів, які цікавляться малодослідженими сторінками української дипломатії та воєнної історії.

Монографія є узагальнюючим результатом фундаментальних досліджень актуальних проблем сходження незалежної Української держави в колі європейських країн, аналізу її можливостей, викликів і перспектив.

Монографія є узагальнюючим результатом фундаментальних досліджень актуальних проблем міжнародних відносин України з європейськими країнами упродовж ІХ-ХХІ століть.

Рекомендовано до друку Вченою радою Інституту європейських досліджень НАН України (протокол №5 від 20 травня 2011 року)

Це польське видання є авторизованим перекладом з російського видання: «Экономическая система глобализма». – К.: КНЕУ, 2003.

У монографії уперше в український і  світовій економічній літературі досліджується економічна система глобалізму, що формується як самостійний соціально-економічний феномен, як результат і  наслідок силової глобалізації в умовах глобальної конкуренції.

Сльозко О.О. Проблеми становлення фінансового ринку країн СНД. Монографія/ О.О. Сльозко. – К., LAT&K, 2014. – 348 с.

ISBN 974-617-7061-04-4

Розглядаються проблеми, які стоять перед країнами СНД у процесі становлення фінансових ринків у країнах окремо та створення фінансових та економічних  союзів в рамках СНД – ЄврАзЄс, ГУАМ, ЕЄП, Союз Азійських держав, ШОС, Чорноморський союз та інші.

Сльозко О.О., Панфілова Т.О.,Терещенко С.В.

Сучасні проблеми реформування світової фінансової системи: монографія/ О.О.Сльозко, Т.О. Панфілова, С.В. Терещенко. – К.: Інститут світової економіки та міжнародних відносин НАН  України, 2013. –  194 с.

ISBN 974-966-02-7005-3

В монографії  розглядаються актуальні питання трансформації світової фінансової системи з позицій системного  підходу. У цьому зв’язку авторами формалізовано складові світової фінансової системи, передусім  організаційну модель  управління валютними відносинами. Аналізуються тенденції і закономірності розвитку світової валютно-фінансової системи, зокрема процеси  валютної глобалізації та регіоналізації, поширення глобальних дисбалансів у фінансовій сфері, проблеми розгортання  боргової кризи тощо. В контексті  формування системи  глобального  управління  висвітлено вдосконалення діяльності МВФ та потенціал країн G20.Викладено позицію авторів щодо прогнозів трансформації міжнародної валютної системи.

Сучасні тенденції трансформації світової фінансової системи: монографія/ за заг. ред. к.е.н., с.н.с., О.О. Сльозко, к.е.н., с.н.с.,Т.О. Панфілової, к.е.н. С.В. Терещенко. – К.:Інститут світової економіки і міжнародних відносин НАН України, 2014. – 358 с.

Автори:О.В. Плотніков, О.О. Сльозко, Т.О. Панфілова, С.В. Терещенко, Є.В. Редзюк, Л.В. Сакаадзе, О.В. Курило, М.Ю. Рубцова,  І.Я Софіщенко, С.О. Хвалінський, О.М. Олійник, В.В. Степанюк,  А. Б. Пельо, А.Ю. Аль-Тмезі, П.О.Сидоренко, А.В.Шафранський, О.В. Марцонь, М.О. Александрова, А.С. Селейман-Гольдак, Р.П. Лазаренко, Є.В. Вакуленко, Д.С. Чернюк, В.О. Данилюк, О.С. Лондар, О.С. Масленко.

У монографії досліджено чинники зародження глобальної екологічної політики та головні етапи її становлення протягом 1972-2012 рр. Проаналізовано її основні напрямки а також здобутки і проблеми. Вперше у вітчизняній та світовій науковій думці висунуто теорію екологічної неоконвергенції. Розглянуто сутність інституційну архітектуру та шляхи реформування глобального екологічного управління. Зроблено прогноз подальшого розвитку міжнародної природоохоронної діяльності та екологізації міжнародних відносин.

Науковий редактор: академік НАН України О.Г.Білорус. Рекомендовано до друку Вченою Радою Державної установи «Інститут всесвітньої історії Національної Академії Наук України (Протокол №5 від 01.07.2014 р.

Page 7 of 10
Перейти до початку